Welkom! op PensioenGenieten.nl, pensioen in helder Nederlands!

Start: Wat is pensioen? 

 

 


Op deze pagina lees je wat pensioen is en wat niet. En welke soorten inkomen er zijn in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid.


 

Pensioen zorgt voor inkomen bij ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Er zijn vier soorten inkomen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Dit worden ook wel de vier ‘pijlers (pilaren) onder het pensioengebouw’ genoemd. Wat bedoelen ze daarmee:

 

Pijler 1: AOW, Anw, WIA. Dit is pensioen van de overheid.

 

 

Pijler 2: Werknemerspensioen. Dat kan je opbouwen als je in dienst bent bij een werkgever die een pensioenregeling heeft. Over dit werknemerspensioen gaat deze site.

 

Pijler 3: Pensioenverzekeringen die je zelf privé afsluit.
Bijvoorbeeld een lijfrente via een verzekeraar.

 

Pijler 4: Andere vormen van vermogen die je te gelde kunt maken. Zodat je geld beschikbaar krijgt om je rekeningen te betalen. Bijvoorbeeld een eigen huis met een overwaarde ten opzichte van de hypotheek.

 

Deze site gaat over pijler 2: werknemerspensioen.


Werknemerspensioen kun je opbouwen als je werknemer bent die in loondienst bij een werkgever werkt. Die werkgever moet dan wel een pensioenregeling hebben. Heel veel werkgevers, maar niet allemaal, hebben een pensioenregeling voor hun werknemers. Als er een pensioenregeling is, moet jouw werkgever je daarover tijdig informeren. Dat doet hij met Pensioen 1-2-3.

Bij je sollicitatie geeft hij je laag 1 van Pensioen 1-2-3. Dat is maximaal één A4-tje met de belangrijkste informatie. Zo weet je of je toekomstige pensioenregeling aansluit bij jouw wensen. Pensioen is tenslotte een belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Meestal zit in je arbeidscontract een tekst over je toekomstige pensioenregeling. Door het ondertekenen van je arbeidscontract aanvaard je het pensioenaanbod. Dit moet binnen een maand na indiensttreding. Binnen drie maanden daarna moet hij je ook laag 2 en laag 3 geven. Meestal door je online toegang te geven.

  • Voor sommige branches geldt een verplichte pensioenregeling. Bijvoorbeeld voor de bouwsector of de metaalindustrie. En nog heel veel andere branches. Als je werkt in die branche, is je werkgever verplicht zich aan te sluiten bij een bedrijfspensioenfonds voor die branche. Je krijgt dan dezelfde pensioenregeling als iedereen in die branche.
  • Is er geen verplichte pensioenregeling via een bedrijfspensioenfonds van toepassing? En heeft je werkgever toch een pensioenregeling? Dan wordt de pensioenregeling vaak uitgevoerd door een verzekeraar. Bijvoorbeeld Zwitserleven, Aegon of Nationale Nederlanden. Je werkgever bepaalt dan zelf welke pensioenen hij opneemt in de pensioenregeling. En de hoogte er van.

Check je Pensioen 1-2-3 om te kijken welke pensioenen er voor jou gelden.

Check je UPO om te zien hoeveel pensioen jij al hebt opgebouwd.

Pensioenuitkeringen gaan in als je met pensioen gaat, of overlijdt, of arbeidsongeschikt wordt. Zo heb je inkomen als je wegens ouderdom of arbeidsongeschiktheid niet meer kunt werken en je loon wegvalt. En heeft je partner inkomen als je er door je overlijden niet meer bent en je loon wegvalt.


xxx

Kenmerken van pensioen

Een van de kenmerken van pensioen is, dat het moet gaan om een periodieke uitkering. Dit is een uitkering die onderdeel is van een reeks van uitkeringen, waarbij elke uitkering afhankelijk is van een toekomstige onzekere gebeurtenis, zoals overlijden of in leven zijn.

De pensioenuitkering moet dus afhankelijk zijn van het leven van de pensioengerechtigde. De pensioenuitkering eindigt bij het overlijden van de uitkeringsgerechtigde. Daarnaast kunnen extra voorwaarden worden gesteld. Bijvoorbeeld dat een ingegaan partnerpensioen eindigt bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap van de pensioengerechtigde.

xxx


Officieel: Pensioen in de loonbelasting

Onder een pensioenregeling wordt officieel volgens de loonbelasting verstaan: een regeling voor:

  • Ouderdomspensioen: Een levenslange inkomensvoorziening bij ouderdom voor (gewezen) werknemers;
  • Partnerpensioen: Een inkomensvoorziening na hun overlijden voor hun echtgenoten en gewezen echtgenoten, of degenen met wie zij duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren of hebben gevoerd. En met wie geen bloed- of aanverwantschap in de eerste graad bestaat. Eerste graad betekent tussen bijvoorbeeld ouder en kind.
  • Wezenpensioen: Een inkomensvoorziening na hun overlijden voor hun kinderen en pleegkinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt;
  • Arbeidsongeschiktheidspensioen: Een inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid zodra die langer dan twee jaar duurt en die niet uitgaat boven wat naar maatschappelijke opvattingen redelijk moet worden geacht.

Pensioenaanspraken mogen niet afgekocht, vervreemd of prijsgegeven worden of als voorwerp van zekerheid dienen, tenzij de bijzondere gevallen voorzien in de Pensioenwet.
xxx

De pensioengerechtigden zijn:

  • De (gewezen) werknemer. ‘Gewezen’ betekent ‘voormalig’;
  • De (gewezen) partner;
  • Hun eigen kinderen en pleegkinderen die nog geen 30 jaar oud zijn.

Wat is géén pensioen:

Er zijn ook uitkeringen die géén pensioen zijn. Zij vallen niet onder de Pensioenwet. Het zijn meestal eenmalige uitkeringen bij overlijden. Bijvoorbeeld de eenmalige aflossing van je hypotheek als je overlijdt. Of de eenmalige uitkering van een aantal maandsalarissen als je overlijdt. Of een begrafenisverzekering.

 

Door naar ‘Algemeen: Soorten regelingen’
Terug naar
‘Start: Wat is pensioen?’